Reglement en gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing van huidige algemene voorwaarden

1.1. Behoudens uitdrukkelijke afwijking overeengekomen tussen partijen, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties gesloten tussen HELPIGO (of één van haar dochtervennootschappen), in haar hoedanigheid van Dienstverlener, en de Cliënt, meer bepaald via de website www.helpigo.com, die de exclusieve eigendom is van HELPIGO, met als voorwerp de prestaties vermeld in artikel 3 van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Contactgegevens van de Dienstverlener

2.1. De contactgegevens van HELPIGO zijn de volgende: NV HELPIGO, gevestigd te 1000 Brussel, Akenkaai 58, bus 62 (e-mail : mail@helpigo.com)

Artikel 3. Voorwerp van de overeenkomst

3.1. De tussen HELPIGO en de cliënt rechtsgeldig tot stand gekomen dienstverleningsovereenkomst, heeft als voorwerp de advertentie van de Cliënt, evenals zijn contactgegevens (hierna « de advertentie ») online te plaatsen, teneinde de Cliënt toe te laten een medecontractant te zoeken/vinden tussen de andere cliënten van HELPIGO. Overeenkomstig het basismodel, bevat de advertentie van de Cliënt een algemene omschrijving van zijn activiteiten, zijn contactgegevens alsook de gezochte bekwaamheden en/of activiteiten.

3.2. HELPIGO biedt drie hierna omschreven onderscheiden types abonnementen aan:

- JOB PROVIDER START – 1 maand : (waarvan een beschrijving beschikbaar op de website)

- JOB PROVIDER PRO – 1 maand : (waarvan een beschrijving beschikbaar op de website)

- JOB PROVIDER EXPERT – 1 jaar : (waarvan een beschrijving beschikbaar op de website)

- JOB PROVIDER PREMIUM – 1 maand : (waarvan een beschrijving beschikbaar op de website)

3.3. De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat HELPIGO niet bijdraagt tot het opstellen van zijn advertentie, noch aan het beheer van zijn activiteiten/overeenkomsten. HELPIGO is derhalve een derde aan elke eventuele contractuele relatie die tot stand komt tussen haar Cliënten.

3.4. De Cliënt blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die online wordt gepubliceerd, en HELPIGO kan er nooit aansprakelijk voor worden gehouden, noch ten aanzien van de Cliënt, noch ten aanzien van derden. De Cliënt garandeert dat de informatie opgenomen in zijn advertentie niet in strijd is met enige geldende norm en/of regelgeving, noch met enige rechten van derden. De Cliënt verbindt zich ertoe HELPIGO schadeloos te stellen van elke eventuele vordering of procedure die door een derde tegen haar zou worden ingesteld. HELPIGO behoudt zich het recht voor, zonder termijn noch kennisgeving, een advertentie in te trekken waarvan de inhoud in strijd is met de geldende normen en/of regelgeving, of die schade toebrengt aan haar reputatie.

Artikel 4. Missie van HELPIGO

4.1. HELPIGO verbindt zich ertoe de advertentie van de Cliënt online te plaatsen, overeenkomstig artikel 3 van huidige algemene voorwaarden.

4.2. HELPIGO verbindt zich ertoe alle zorg en zorgvuldigheid aan de dag te leggen die nodig is voor de uitvoering van huidige overeenkomst. HELPIGO zal aldus gehouden zijn de Cliënt te informeren van alle toegangsproblemen tot zijn advertentie, en dit zo snel mogelijk na het ontstaansfeit.

Artikel 5. Verbintenissen van de Cliënt

5.1. Bovenop de betaling van de prijs, zal de Cliënt gehouden zijn aan HELPIGO de inhoud te bezorgen van de advertenties die online dienen te worden geplaatst, en de accuraatheid van deze informatie te verifiëren, evenals de overeenstemming van deze inhoud met de geldende normen en regelgeving.

Artikel 6. Eigendom

6.1. De inhoud van de website van HELPIGO, evenals elke publicatie verschenen op de website van HELPIGO, mag in geen geval gereproduceerd worden zonder voorafgaand akkoord van HELPIGO. Deze mag aldus meer bepaald niet gebruikt worden om een gegevensbestand samen te stellen waarin alle of een deel van de publicaties verschenen op de website van HELPIGO worden opgenomen.

6.2. Teneinde HELPIGO toe te laten haar missie te vervullen, laat de Cliënt haar toe gebruik te maken van diens merk, diens naam evenals diens tekeningen en modellen, op elke elektronische drager tijdens de duur van de overeenkomst. De Cliënt garandeert dat hij over alle rechten beschikt op zijn merk, zijn naam, zijn tekeningen en modellen, en dat hij de nodige toelatingen heeft verkregen om deze online te plaatsen.

Artikel 7. Afwezigheid van exclusiviteit en reclame

7.1. HELPIGO kent geen enkele exclusiviteit toe aan de Cliënt. HELPIGO behoudt meer bepaald het recht advertenties te publiceren die gelijkaardig en/of concurrerend zijn met deze van de Cliënt.

7.2. De Cliënt behoudt het recht zijn advertentie te publiceren via andere middelen dan deze die hem door HELPIGO ter beschikking worden gesteld.

7.3. HELPIGO zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor informatie en beweringen die door andere Cliënten worden vermeld op de advertentie van de Cliënt.

Artikel 8. Persoonsgegevens, reclame, gegevensbestand en Cookies

8.1. De informatie die door de Cliënt wordt meegedeeld en die door HELPIGO desgevallend online wordt gepubliceerd vormt het gegevensbestand waarvan HELPIGO de enige eigenaar is. Zij blijft vrij hierover te beschikken, behoudens beperking die door de Cliënt uitdrukkelijk werd verzocht. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de informatie die door de Cliënt wordt overgemaakt ter beschikking van het publiek worden gesteld op de website van HELPIGO in het kader van de publicatie van zijn advertentie. De persoonsgegevens overgemaakt in het kader van het gebruik van de diensten van HELPIGO zullen worden behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring van HELPIGO, zoals uitdrukkelijk aanvaard door de Cliënt.

8.2. De Cliënt is gehouden de accuraatheid van zijn persoonsgegevens te verifiëren en, in voorkomend geval, deze te verbeteren op zijn profiel mits gebruik van zijn persoonlijke codes, dan wel de verbetering ervan te verzoeken bij de verantwoordelijke voor de verwerking, ofwel de persoon waarnaar verwezen in artikel 2 van huidige algemene voorwaarden.

8.3. Teneinde het gebruik van de website door de Cliënt te vergemakkelijken, maakt HELPIGO gebruik van Cookies. Deze kunnen door de Cliënt uitgeschakeld worden in zijn webbrowser.

8.4. De Cliënt weerhoudt zich van elk foutief of abusief gebruik van informatie betreffende een andere Cliënt, alsook van elk gebruik dat niet overeenstemt met de doeleinden ervan. In elk geval kan HELPIGO niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief of abusief gebruik van persoonsgegevens van de Cliënt door andere Cliënten.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst

9.1. De abonnementen JOBBER PRO en JOP PROVIDER EXPERT worden gesloten voor een bepaalde duur van één (1) jaar te rekenen vanaf de onderschrijving van het abonnement door de Cliënt. Deze overeenkomsten kunnen ieder jaar op de vervaldag worden opgezegd, door middel van verzending van een e-mail met ontvangstbevestiging (of een aangetekend schrijven) gericht aan de wederpartij en een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden. Bij gebreke aan dergelijke opzegging, zal de overeenkomst hernieuwd worden voor eenzelfde duur. 9.2. Het abonnement JOB PROVIDER PRO wordt gesloten voor een bepaalde duur van één (1) maand te rekenen vanaf de onderschrijving van het abonnement door de Cliënt. Dit type overeenkomst zal automatisch hernieuwd worden op elke vervaldag, voor eenzelfde duur, behoudens schriftelijke opzegging die aan HELPIGO ter kennis wordt gebracht uiterlijk de daags voor elke maandelijkse vervaldag.

Artikel 10. Prijs en betaling

10.1. De formule JOB PROVIDER START wordt gesloten aan de prijs van 19 €/maand (excl. BTW) De formule JOB PROVIDER PRO wordt gesloten aan de prijs van 149 €/3maanden (excl. BTW) De formule JOB PROVIDER EXPERT wordt gesloten aan de prijs van 19,90 €/maand (excl. BTW), ofwel 238,8 €/jaar (excl. BTW) De formule JOB PROVIDER PREMIUM wordt gesloten aan de prijs van 2290 €/Jaar (excl. BTW) Deze prijzen omvatten het ontwerp van de advertentie met de Cliënt en de hosting van deze advertentie.

10.2. Alle prijzen worden vermeld exclusief taksen van welke aard dan ook.

10.3. Deze bedragen zijn voorafgaand verschuldigd, op de dag waarop het abonnement wordt onderschreven. De betaling van de prijs en/of het sluiten van de overeenkomst brengen de volledige toetreding tot huidige algemene voorwaarden met zich mee.

10.4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal, naast het recht voor HELPIGO om de uitvoering van haar verbintenissen te schorsen, van rechtswege een interest verschuldigd zijn van 1% per maand op de onbetaalde bedragen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag der volledige betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 50€. Het gebrek aan betaling van een vervaldag gedurende meer dan een maand zal de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Cliënt rechtvaardigen.

Artikel 11. Klachten en aansprakelijkheid

11.1. Elke eventuele verkeerde informatie dient ter kennis van HELPIGO te worden gebracht, per email met ontvangstbevestiging op het e-mailadres mail@helpigo.com of per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen te rekenen vanaf het ontstaansfeit.

11.2. Elke eventuele klacht dient ter kennis van HELPIGO te worden gebracht, per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres mail@helpigo.com of per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen te rekenen vanaf het ontstaansfeit, op straffe van verval van het recht op enige vergoeding.

11.3. Bij ontvangst van een klacht, zal HELPIGO ernaar streven zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden. De partijen zullen eveneens te goeder trouw een akkoord benaarstigen omtrent het herstel van de eventuele schade van de Cliënt. De piste van een verlenging van het onderschreven abonnement zal daarbij de voorkeur wegdragen.

11.4. HELPIGO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertentie van de Cliënt, noch in geval van incident toe te schrijven aan een andere Cliënt, een derde of in geval van overmacht. HELPIGO kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de snelheid van toegang of voor externe vertragingen.

11.5. HELPIGO is gehouden tot een middelenverbintenis en zal slechts aansprakelijk zijn voor haar bedrog of haar zware opzettelijke fout.

11.6. De aansprakelijkheid van HELPIGO is beperkt tot de vastgestelde lichamelijke schade en/of de vastgestelde rechtstreekse materiële schade, die in onmiddellijk verband staat met haar eventuele zware fout in de uitvoering van haar verbintenissen binnen de beperkingen hieronder beschreven, tenzij deze schade zich eveneens zou hebben voorgedaan zonder de fout van HELPIGO.

11.7. In geen geval kan de schadevergoeding verschuldigd door HELPIGO het bedrag van de prijs overeengekomen op jaarbasis voor de abonnementen JOBBER PRO of JOB PROVIDER EXPERT, of op maandelijkse basis voor de abonnementen JOB PROVIDER PRO, overschrijden.

11.8. HELPIGO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade en/of immateriële schade veroorzaakt aan de Cliënt, het personeel van de Cliënt of aan derden door uitvoering van haar prestaties, zoals onder meer doch zonder hiertoe beperkt te zijn : verlies van inkomsten, verlies van cliënteel, verlies van operationele winst. De Cliënt, evenals diens verzekeraars, doen afstand van ieder verhaal tegen HELPIGO met het oog op het bekomen van een schadeloosstelling voor de geldelijke gevolgen van dergelijke schade en vrijwaren HELPIGO en haar verzekeraars van elke vordering ingesteld door derden betreffende de hiervoor beschreven schade.

12 Overmacht, daden van derden en onderhoud

12.1. Geen der partijen zal de wederpartij aansprakelijk kunnen stellen indien de uitvoering van huidige overeenkomst vertraagd of verhinderd wordt omwille van een geval van overmacht, door onvoorzienbare omstandigheden, door een externe oorzaak of door daden van derden zoals meer bepaald : natuurrampen, stakingen, sociale conflicten, oorlog, storm, aardbevingen, falen van het internet, hacking, falen van het elektriciteitsnetwerk, … HELPIGO benadrukt dienaangaande de complexiteit van nationale en wereldwijde netwerken.

12.2. In geval van schorsing van huidige overeenkomst gedurende een termijn van meer dan één maand omwille van overmacht, zal huidige overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn zonder schadevergoeding.

12.3. HELPIGO zal de dienstenovereenkomst eveneens kunnen schorsen om redenen van onderhoud, zonder dat de duur van deze schorsing 48 uur mag overschrijden. In geval van overschrijding van deze duur, zal HELPIGO een schriftelijke kennisgeving richten aan de Cliënt waarin wordt uitgelegd wat de redenen van de schorsing en de genomen demarches zijn.

Artikel 13. Overdracht en onderaanneming

13.1. HELPIGO behoudt zich het recht voor het geheel of een deel van de prestaties die het voorwerp uitmaken van huidige overeenkomst over te dragen of in onderaanneming te geven, zonder hiertoe het akkoord van de Cliënt te moeten bekomen.

Artikel 14. Nietigheid van een deel of het geheel van een clausule

14.1. Ingeval (een deel van) een van de bepalingen van huidige algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal de nietigheid van (het deel van) deze bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van huidige algemene voorwaarden niet aantasten. Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met huidige overeenkomst (daarin begrepen de geschillen inzake het bestaan, de geldigheid of het einde van huidige overeenkomst) zullen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, en in voorkomend geval het vredegerecht van het 6e kanton van Brussel.

Artikel 16. Bepaling uitsluitend van toepassing indien de overeenkomst wordt gesloten met een consument

16.1. Indien de Cliënt een consument is en de overeenkomst wordt gesloten vanop afstand, zal de Cliënt de overeenkomst kunnen herroepen binnen een termijn van 14 dagen volgend op de onderschrijving van zijn abonnement, door het versturen van een e-mail op het adres mail@helpigo.com of per aangetekend schrijven verstuurd naar HELPIGO, waaruit op ondubbelzinnige wijze zijn wens tot herroeping blijkt.

16.2. De Cliënt kan HELPIGO uitdrukkelijk verzoeken dat de dienst wordt verstrekt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Indien de Cliënt in dergelijk geval de overeenkomst herroept na de publicatie van zijn advertentie, zal de totaliteit van de in het kader van een abonnement JOBBER PRO of JOB PROVIDER PRO overeengekomen bedragen verschuldigd zijn, ofwel een twaalfde van de prijs op jaarbasis overeengekomen in het kader van andere abonnementen.